หัวข้อ Topic ต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถ Shopping ได้เลยครับ    
         
   
  1. หุ่นยนต์คืออะไร (10 นาที)
  2. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (30 นาที)
  3. เริ่มอย่างไรกับหุ่นยนต์ (15 นาที)